How buying local this Christmas can improve the environment for everyone

How buying local this Christmas can improve the environment for everyone

When it comes to the reasons why you should buy local this Christmas, the advantages aren’t just money and taste based. Our local food and drinks producers identified significant environmental benefits too when we asked them their top reasons to buy local this Christmas.

Local produce uses less packaging

Lots of food and drinks packing includes plastics. Because plastic lasts for so long, every single piece of plastic ever made still exists, and will continue existing for at least 500 years. To put that in context, if Leonardo da Vinci had drunk water from a plastic bottle when he was painting the Mona Lisa, that bottle would not have fully decomposed yet’. That’s a huge problem, but it’s one you can help to solve.

If you choose to buy local, most of the items being sold have more limited packaging – especially if there’s been less transportation involved. Bringing along your own reusable bags makes things even better.

Reduce your carbon footprint and food miles

Eating local reduces your carbon footprint. Buying produce that’s been grown locally demands less fossil fuels to transport your food – with climate change hitting the headlines daily it’s time we all did what we can.

When your food doesn’t travel long distances to get to your plate, you’re promoting better air quality and reducing pollution too. And you’re more likely to be eating fresher food as it hasn’t taken days or even weeks to reach you by boat or plane.

How to help improve the environment for everyone this Christmas

A great place to start is Light Up Local Food, a series of pop-up food and drink markets promoting local producers based in North Wales. Remember to arrive hungry! Find out where your local market is here.

This project is being delivered by the Clwydian Range Food & Drink Group and the Llangollen & Dee Valley Good Grub Club. Funding for this project has been provided by Welsh Government, Clwydian Range & Dee Valley AONB, Denbighshire County Council, Flintshire County Council and Wrexham Borough Council.

____________________________________________________________

Sut y gallwch wella’r amgylchedd i bawb drwy brynu’n lleol y Nadolig hwn

Wrth ystyried rhesymau dros brynu’n lleol y Nadolig hwn, nid dim ond y manteision ariannol a’r blas gwell sydd ar gynnyrch lleol sy’n dod i’r meddwl. Pan aethom ati i holi ein cynhyrchwyr bwyd a diod lleol am y prif resymau dros brynu’n lleol y Nadolig hwn, clywsom fod cryn dipyn o fanteision amgylcheddol hefyd.

Nid oes angen cymaint o ddeunydd pecynnu ar gynnyrch lleol

 

Mae llawer o fwydydd a diodydd yn cael eu pecynnu mewn plastig. Gan fod plastig yn para mor hir, mae pob un darn o blastig a wnaed erioed yn dal yn bod, a bydd yn para am o leiaf 500 o flynyddoedd. I roi hynny yn ei gyd-destun, pe bai Leonardo da Vinci wedi yfed dŵr o botel blastig pan oedd yn peintio’r Mona Lisa, ni fyddai’r botel honno wedi dadelfennu’n llawn eto’. Mae hon yn broblem enfawr, ond yn broblem y gallwch chi helpu i’w datrys.

 

Os byddwch chi’n prynu’n lleol, ni fydd cymaint o ddeunydd pecynnu’n cael ei ddefnyddio – yn enwedig os na fydd angen cludo’r eitemau’n bell. Drwy ddod â’ch bagiau amldro’ch hunain, gallwch wneud mwy eto i wella’r amgylchedd.

Lleihau’ch ôl troed carbon a milltiroedd bwyd

 

Gallwch leihau’ch ôl troed carbon drwy fwyta cynnyrch lleol. Os byddwch yn prynu cynnyrch sydd wedi cael ei dyfu’n lleol, bydd llai o danwydd ffosil yn cael ei ddefnyddio i’w gludo  – ac o gofio bod y newid yn yr hinsawdd yn y penawdau bob dydd, mae’n hen bryd i ni i gyd wneud ein rhan.

 

Os na fydd eich bwyd wedi teithio ymhell i gyrraedd eich plât, byddwch yn helpu i wella ansawdd yr aer ac i leihau llygredd hefyd. Ac mae’n fwy tebygol y bydd eich bwyd yn fwy ffres, gan na fydd wedi cymryd dyddiau, neu wythnosau hyn yn oed, i’w gludo mewn llong neu awyren.  

Sut i helpu i wella’r amgylchedd i bawb y Nadolig hwn

Lle gwych i ddechrau yw Goleuo Bwyd Lleol, cyfres o farchnadoedd bwyd a diod, yn cynnwys stondinau dros dro a fydd yn gwerthu nwyddau cynhyrchwyr lleol o’r Gogledd. Cofiwch gyrraedd yn llwglyd! Cewch wybod lle mae’ch marchnad leol chi yma.

 

 

Mae’r prosiect hwn yn cael ei roi ar waith gan Grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru, Ardal O Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd A Dyffryn Dyfrdwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam