Make this Christmas tastier than ever – buy local

Make this Christmas tastier than ever – buy local

Locally grown food tastes better

Chances are that food grown locally tastes far better than imported produce. It might come in different shapes and sizes or look a bit wonky, especially when it comes to fruit and vegetables, but bursting with flavour surely makes up for that?

When it comes to locally grown fresh goods your food is likely to arrive on your dinner table within a few hours of being picked. The same cannot be said for those tomatoes we import from Spain…

It can also be more nutritious

It’s not just about taste. Local food can also provide more nutrients. Farmers harvest crops at their peak making sure we get the ripest highest quality food. When you buy local there is also less need to treat vegetables and fruit with chemicals or wrap them in plastic for days of transportation.

You get authenticity and great recipes

When you buy from a local business you get to know the full story of your food – from field to plate. With that comes authenticity. You know exactly what you’re buying. The other great benefit is that when you’re buying directly from the producer they have a wealth of knowledge about how to store and prepare. You get the most out of every mouthful.

Find out how to make your Christmas tastier

Come along to Light Up Local Food, a series of pop-up food and drink markets promoting local producers based in North Wales. Remember to arrive hungry! Find out where your local market is here

  • Marina of Marina’s Italian Cookery in Ruthin placed her emphasis on the food itself  You get an authentic product from traditional recipes.
  • You can’t beat the quality and taste of local produce said Ferry of Llangollen Brewery.
  • And chocolatier Jo from Aballu Artisan Chocolates said It’s better quality and boosts our local economy.
  • Mike Ford, farmer and founder of  award-winning Pen-y-Lan Pork sausages, Wrexham, says You support local farmers… and the food tastes better!

This project is being delivered by the Clwydian Range Food & Drink Group and the Llangollen & Dee Valley Good Grub Club. Funding for this project has been provided by Welsh Government, Clwydian Range & Dee Valley AONB, Denbighshire County Council, Flintshire County Council and Wrexham Borough Council.

________________________________________________________

Y Nadolig mwyaf blasus erioed – prynwch yn lleol

Mae blas gwell ar fwyd sy’n cael ei dyfu’n lleol

Mae blas bwyd sy’n cael ei dyfu’n lleol yn debygol o fod yn well na blas cynnyrch sy’n cael ei fewnforio. Efallai y bydd ei faint a’i siâp ychydig yn od, yn enwedig ffrwythau a llysiau, ond siawns nad yw’r blas yn bwysicach na hynny.

Mae cynnyrch ffres, sy’n cael ei dyfu’n lleol, yn debygol o gyrraedd eich bwrdd bwyd ychydig oriau ar ôl ei hel. Nid felly’r tomatos hynny y byddwn yn eu mewnforio o Sbaen…

Gall fod yn fwy maethlon hefyd

Nid dim ond y blas sy’n well. Gall bwyd lleol hefyd gynnwys mwy o faetholion. Bydd ffermwyr yn cynaeafu eu cnydau pan fyddant ar eu gorau, felly maent yn gwneud yn siŵr ein bod yn cael  y bwyd mwyaf aeddfed ac o’r ansawdd gorau. Pan fyddwch yn prynu’n lleol, mae hefyd llai o angen trin llysiau a ffrwythau â chemegion neu eu lapio mewm plastig am ddyddiau i’w cludo.

Cewch gynnyrch dilys a ryseitiau gwych

Pan fyddwch yn prynu cynnyrch gan fusnes lleol, cewch ddysgu am hanes eich bwyd – o’r cae i’r plât. Mae’n gynnyrch dilys. Fe wyddoch yn union beth rydych yn ei brynu. Un fantais fawr arall o brynu gan gynhyrchwyr yn uniongyrchol, yw’r ffaith y bydd ganddynt gyfoeth o wybodaeth am sut i storio a pharatoi’r bwyd. Cewch y gorau o bob cegaid.

Sut i gael Nadolig mwy blasus

Dewch draw i un o farchnadoedd Goleuo Bwyd Lleol a fydd yn cynnwys stondinau dros dro yn gwerthu bwyd a diod gan gynhyrchwyr lleol o’r Gogledd. Cofiwch gyrraedd yn llwglyd! Cewch wybod lle mae’ch marchnad leol chi yma

  • Mae Marina o Marina’s Italian Cookery yn Rhuthun yn rhoi’r pwyslais ar y bwyd ei hun Cewch gynnyrch dilys drwy ddefnyddio ryseitiau traddodiadol.
  • Mae ansawdd a blas cynnyrch lleol yn ddiguro meddai Ferry o Llangollen Brewery.
  • Yn ôl Jo o Aballu Artisan Chocolates Mae’r ansawdd yn well ac mae’n hwb i’r economi leol.
  • Dywedodd Mike Ford, ffermwr a sylfaenydd y cwmni cynhyrchu selsig llwyddiannus, Pen-y-Lan Pork yn Wrecsam Byddwch yn cefnogi ffermwyr lleol… ac mae blas gwell ar y bwyd!

 

Mae’r prosiect hwn yn cael ei roi ar waith gan Grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Chlwb Bwyd Da Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru, Ardal O Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd A Dyffryn Dyfrdwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam